Kurla-Meossaare külaselts

KUME külaselts kasvas välja märtsis 2006 asutatud Kurla ja Meossaare külade seltsingust. Meie ühise tegutsemissoovi põhjus oli külas elu paremaks muuta, külaelanikke läbi ühise tegutsemise ühendada, külade ajalugu uurida ja jäädvustada, ühistegevuse traditsioone elavdada. Meie eesmärgiks on traditsioonilise- ja kaasaegse külakultuuri parimate väärtuste propageerimine - omanikuväärikuse, sotsiaalse erksuse, keskkonnateadlikuse, sportlike eluviiside, heanaaberlikkuse, külaelu turvalisuse ja omandi kaitse.


Seltsi logo koosneb kahest rahvakunstis sümboolse tähendusega märgist: ruut sümboliseerib maad, maapinda, põldu ja kolmikrist sündi ning rikkust. Loodame et meie põldude keskel asuvates külades tärkab uus elu ja taastub kunagine jõukus.

Astu liikmeks!

Kui soovid KUME külaseltsiga liituda käitu järgnevalt:

  1. Täida juuresolev vorm
  2. Saada see postiga aadressil

MTÜ KUME külaselts,

Tiina Lohur,

Kurla majad,

Türi vald,

Järvamaa 72001

või too ise Tõnuri tallu

avaldus.doc

Seltsi põhikiri

1. Üldsätted:

1.1. Nimi.

Mittetulundusühingu nimi on KUME külaselts.

1.2. Asukoht.

Mittetulundusühingu asukoht on Türi vald, Järvamaa.

1.3. Staatus.

Mittetulundusühing KUME külaselts on poliitiliselt sõltumatu eraõiguslik juriidiline isik. MTÜ KUME külaselts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.

1.4. Majandusaasta.

MTÜ KUME külaselts majandusaasta on 1. aprillist 31. märtsini

2. Mittetulundusühingu KUME külaselts eesmärk:

2.1. MTÜ KUME külaselts eesmärkideks on:

a) heategevusliku tegevuse kaudu küla inimsõbraliku elukeskkonna ning külatraditsioonide alalhoidmine ja arendamine,

b) küla majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengule kaasaaitamine,

c) läbi meelelahutusürituste küla laiemale üldsusele tutvustamine,

d) küla ajaloo uurimine,

e) uute vaba aja veetmise võimaluste loomine,

f) noorte külaellu kaasamine,

g) külas turvalisuse tagamine.

MTÜ KUME külaselts on vabatahtliku ja ühiskondliku tegevusega selts ja ei maksa töötasusid.

3. MTÜ KUME külaselts tegevuse põhimõtted:

3.1. MTÜ KUME külaseltsi tegevuse põhimõteteks on kõik tegevused, mis arendavad küla ja ei lähe põhikirjaga vastuollu. MTÜ KUME külaseltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Põhimõtted on:

a) liikmete hääleõiguse võrdsus,

b) liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus,

c) liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees,

d) liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda,

e) liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu ja kapitali olemasolu.

3.2. MTÜ KUME külaselts võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.

3.3. MTÜ KUME külaselts on asutatud määramata ajaks.

4. Liikmeskond:

4.1. MTÜ KUME külaselts asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

4.2. MTÜ KUME külaseltsi liikmeks võivad olla juhatuse poolt vastuvõetud vähemalt 16-aasta vanused isikud, olenemata töö- või elukohast, kui nad tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja.

4.3. Liikmete õigused on:

1. osaleda MTÜ poolt korraldatavatel üritustel,

2. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi MTÜ KUME külaseltsi tegevust puudutavates küsimustes,

3. valida ja olla valitud MTÜ organitesse,

4. algatada kooskõlastatult MTÜ KUME külaseltsi juhatusega ühingu programme.

4.4. MTÜ KUME külaseltsi liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.

4.5. Liikmeskonnast väljaastumiseks peab seltsi liige tegema kirjaliku avalduse juhatusele. Väljaastumise päevast lõpevad liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused. Liige arvatakse MTÜ liikmeskonnast välja ka tema väljaarvamisel juhatuse poolt kui ta on kahjustanud MTÜ mainet või vara ja liikme surma korral.

5. Juhtimine:

5.1. MTÜ KUME külaseltsi juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

5.2. Üldkoosolek:

5.2.1. muudab põhikirja või võtab vastu uue põhikirja;

5.2.2. otsustab MTÜ lõpetamise, ühinemise või jagunemise kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest;

5.2.3. määrab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse;

5.2.4. määrab revisjonikomisjoni liikmete arvu ja valib revisjonikomisjoni;

5.2.5. määrab vajadusel revisjoni;

5.2.6. kinnitab revisjoni aruande;

5.2.7. kinnitab majandusaasta aruande;

5.2.8. kinnitab juhatuse tegevuse aastaaruande;

5.2.9. annab hinnangu juhatuse poolt aruandeperioodil tehtule;

5.2.10. annab nõusoleku seltsi omandis olevate kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks;

5.2.11. määrab kindlaks liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

5.2.12. otsustab enda töökorda puudutavad protseduurilised küsimused;

5.2.13. arutab juhatuse või muu organi liikmete tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramise;

5.2.14. muude küsimuste otsustamise, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

5.2.15. kinnitab seltsi eelarve.

5.3. Seltsi korraline üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus, teatades sellest vähemalt kaks nädalat ette, kusjuures teates tuleb ära näidata koosoleku aeg, koht ja päevakord.

5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole seltsi liikmetest.

5.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

5.6. Igal liikmel on üks hääl.

5.7. Enne üldkoosoleku algust tagab juhatus üldkoosolekul osalejate registreerimise.

5.8. Kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed, on üldkoosolekul õigus võtta vastu otsuseid küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.

5.9. Üldkoosolekut juhatab esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige.

5.10. Juhatus tagab üldkoosoleku protokollimise.

5.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud seltsi liikmetest.

5.12. Seltsi juhatus on üldkoosoleku poolt moodustatav täitevorgan, mille ülesandeks on korraldada seltsi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal.

Juhatus:

5.12.1. valmistab ette üldkoosolekuid;

5.12.2. kindlustab üldkoosoleku otsuste täitmise;

5.12.3. võtab vastu seltsi liikmeid;

5.12.4. otsustab liikmete väljaarvamise vastavalt käesolevale põhikirjale;

5.12.5. kehtestab enda töökorra;

5.12.6. otsustab muid seltsi tegevusega seotuid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;

5.12.7. annab oma tegevusest aru üldkoosolekule.

5.13. MTÜ KUME külaseltsi juhatuse suurus on 3-5 liiget.Juhatuse suuruse

otsustab üldkoosolek. Juhatuse liige peab olema seltsi liige.

5.14. Seltsi juhatus valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

5.15. Juhatuse eesistujaks ja töö korraldajaks on juhatuse esimees, kes valitakse juhatuse poolt kolmeks aastaks.

5.16. Juhatus otsustab juhatuse esimehe ülesannete täitmise korra, juhul kui esimehel pole võimalik oma ülesandeid täita. Juhatuse esimehe ülesandeid saab täita ainult juhatuse liige.

5.17. Juhatuse koosolekud toimuvad vajadusel, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.18. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.19. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

5.20. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige, kes tagab vajadusel nende protokollimise.

5.21. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõikides õigustoimingutes iseseisvalt, kui seadus ei ole sätestanud teisiti.

6. Revisjonikomisjon:

6.1. MTÜ KUME külaseltsi revisjonikomisjon on seltsi majanduslikku tegevust kontrolliv ja ainult üldkoosoleku ees vastutav organ, mis valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

6.2. Revisjonikomisjon:

6.2.1. kontrollib seltsi varade kasutamist vastavalt seltsi eesmärkidele;

6.2.2. kontrollib raamatupidamisdokumente, arveldusarveid ja kontosid;

6.2.3. annab oma tegevusest aru igale korralisele üldkoosolekule või nõudmisel erakorralisele koosolekule;

6.2.4. teeb juhatusele ettepanekuid erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks.

6.3. Revisjonikomisjon valib oma esimesel koosolekul endale esimehe ning määrab tema asendamise korra ja kehtestab oma töökorra.

6.4.Revisjonikomisjoni koosolekud kutsub kokku revisjonikomisjoni esimees mitte harvem kui üks kord aastas.

6.5. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus tutvuda kõigi seltsi tegevust puudutavate materjalidega ning omada ligipääsu kogu seltsi tegevust puudutavale infole, kui üldkoosolek ei ole otsustanud teisiti.

6.6. Revisjonikomisjoni esimehel või tema ülesandeid täitval revisjonikomisjoni liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega majandus- ja finantsküsimustes.

6.7. Revisjonikomisjoni koosseisu ei või kuuluda juhatuse liikmeid.

7. Seltsi vara ja majandustegevus:

7.1. Seltsi vara tekib:

7.1.1. liikmemaksudest;

7.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

7.1.3. riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvetest saadavatest toetustest ja eraldistest ning fondidest;

7.1.4. muust tulust, mis saadakse seltsi põhikirjas sätestatud eesmärkide realiseerimiseks arendatava tegevusega.

7.2. Selts ei osale ettevõtluses ega muus tegevuses, mis ei ole suunatud seltsi eesmärkide täitmisele.

7.3. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamise piirangut seadus ei sätesta.

7.4. Seltsi vara kasutatakse vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.

7.5. Selts ei vastuta oma liikmete ja tema liikmed ei vastuta seltsi varaliste kohustuste eest.

7.6. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Ühingu liige vastutab ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

8. Põhikirja muutmine ja täiendamine:

8.1. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise otsustab üldkoosolek.Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 (kahe kolmandiku) otsustusvõimelisel üldkoosolekul osalevatest seltsi liikmetest.

8.2. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise algataja edastab vastavad kirjalikud ettepanekud seltsi liikmetele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku kokkukutsumist.

9. Seltsi ühinemine ning lõpetamine:

9.1. Selts võib ühineda teise mittetulundusühinguga üldkoosoleku otsuse alusel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 (kahe kolmandiku) osalenud liikmetest.

9.2. Selts lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 (kahe kolmandiku) otsustusvõimelisel üldkoosolekul osalevatest liikmetest.

9.3 Seltsi likvideerimise (reorganiseerimise) otsuses nimetatakse seltsi õigusjärglane, kellele lähevad üle seltsi õigused ja kohustused ning seltsi varad.

10. Raamatupidamine:

10.1. Juhatus korraldab MTÜ raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga seltsi asutamiskoosolekul

Kurlas 04. 11. 2006. a.

Seltsi asutajad: Allkiri:

1. Martin Pajur

2. Hiie Pajur

3. Reet Õunapuu

4. Agu Õunapuu

5. Ulvi Praks

6. Peeter Praks

7. Tiina Lohur

8. Jaanus Lohur

9. Ants Vaasma

10. Heli Teedla

11. Hillar Nahkmann


Arengukava 2010 - 2015